Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

AZ ADAT LEÍRÁSA ADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

4400 Nyíregyáza, Krúdy köz 2.

4474 Tiszabercel, Fő utca 90.

4553 Apagy, ÁG lakótelep 1.

a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Északi Agrárszakképzési Centrum adószáma: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: +36-42-500-232
E-mail cím: lippai.titkarsag@easzc.hu
Honlap:  lippai-nyh.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Az Északi Agrárszakképzési Centrum -jelenleg hatályos- alapító okiratának száma, kelte: okirat száma: SZIF/439/6/2022.;  2022. július 1. 
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onytv.) 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetőségei Agrárminisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Adószám: 15305679241
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 305679
KSH statisztikai számjel: 15305679-8411-311-01
Telefonszám: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu
Honlap:  https://kormany.hu/agrarminiszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Nagy István
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztása: agrárminiszter
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36-1-795-2000
E-mail: info@am.gov.hu 
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai Északi Agrárszakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Adószám: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu 
Honlap: www.easzc.hu 
d) az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatójának, kancellárjának és a Szakképző Intézmény igazgatójának családi és utóneve és elérhetőségei Főigazgató: Lévai Imre
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu  
Kancellár: Vislóczki Zoltán
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Igazgató: Ferdinánd Tibor László
Telefon: +36-42-500-232
E-mail: lippai.ferdinandtibor@gmail.com
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai SZMSZ
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei) Agrárminisztérium
Agrárszakképzési Főosztály
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Telefonszám: +36-1-795-2000
E-mail: info@am.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/agrarminiszterium
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak a 2011. évi CXII. törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Megtekintés
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Északi Agrárszakképzési Centrum

a szabályzat elérhetősége:

https://easzc.hu/dokumentumok/
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
   
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

https://lippai-nyh.hu/technikum

https://lippai-nyh.hu/szakkepzo-iskola

https://lippai-nyh.hu/felnottek-szakmai-kepzese

https://lippai-nyh.hu/felnottek-szakmai-oktatasa

https://lippai-nyh.hu/erettsegi-vizsgara-felkeszites-technikumban

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Megtekintés
A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit is Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A szakképző intézménnyel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Megtekintés
A szakképző intézmény szakmai programja Megtekintés
A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzata  Megtekintés
A szakképző intézmény házirendje Megtekintés
A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége Megtekintés
Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Megtekintés
A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok Megtekintés
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje Házirend 30. oldaltól
Az érettségi vizsga átlageredményei évenként feltüntetve Megtekintés
Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége SZMSZ 51. oldal
A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó lehetőségek Megtekintés
   
Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program Megtekintés
   
Külső értékelés eredménye Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
   
Külső értékelésről szóló összegző jelentés Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
   
   
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
ELÉRHETŐ SZAKMÁK
 
Technikum https://lippai-nyh.hu/technikum
Szakképző Iskola https://lippai-nyh.hu/szakkepzo-iskola
Felnőttek szakmai képzése https://lippai-nyh.hu/felnottek-szakmai-kepzese
Felnőttek szakmai oktatása https://lippai-nyh.hu/felnottek-szakmai-oktatasa
Érettségi vizsgára felkészítés technikumban https://lippai-nyh.hu/erettsegi-vizsgara-felkeszites-technikumban
   
Gazdálkodásra vonatkozó adatok
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

EFOP-3.3.1-15-2015-00148

GINOP-6.2.3-17-2017-00007

Ökoiskola

TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0343

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor