SZMSZ

SZMSZ

Nyitólap » Szervezeti és működési szabályzat

 Iskolánk működésére, szervezeti felépítésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

Tartalomjegyzék

 • Bevezetés
 • Az SZMSZ célja, tartalma
 • Jogszabályi háttér
 • Az SZMSZ hatálya
 • Intézményi alapadatok
 • Intézményi azonosítók
 • Az intézmény (költségvetési szerv) alapításáról szóló jogszabály megnevezése
 • Az intézmény tevékenységei
 • Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek
 • Vállalkozási tevékenység
 • Szervezeti felépítés
 • A szervezeti egységek megnevezése
 • Vezetők, vezetőség
 • Vezetők közötti feladatmegosztás
 • Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök
 • Vezetési szerkezet
 • Az igazgatótanács létrehozásának és működtetésének szabályai
 • Az igazgatótanács működésének elvei
 • Az igazgatótanács működése
 • A vezetői és szakértői testületek létrehozásának és működtetésének szabályai, jogköre
 • Az igazgató helyettesek, tagintézmény vezető, gyakorlati oktatás vezető feladatai a saját intézményegységükben
 • Helyettesítés rendje
 • Az intézményvezető helyettesítése
 • Az igazgató helyettesek  helyettesítése
 • Tagintézmény vezető helyettesítése
 • A gyermekek, tanulók intézményben tartózkodása alatti időben biztosított vezetői jelenlét szabályozás
 • Gazdasági szervezet felépítése és működése
 • A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladat, hatás- és munkaköre, a hatáskörgyakorlás módja, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályok, továbbá a helyettesítés rendje
 • A szervezeti egységek vezetőjének azon jogosítványai, amelyek körében a költségvetési szerv képviselőjeként járhat el
 • A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje
 • Az irányító szerv által a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szervek felsorolása
 • A belső ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végző személy, egység vagy szervezet jogállása, feladatai
 • A belső ellenőrzés fogalma, célja
 • Szervezeti és funkcionális függetlenség
 • A belső ellenőr jogai és kötelezettségei
 • Pedagógus  közösségek
 • A nevelőtestület
 • A nevelőtestület feladatai és jogai
 • A nevelőtestület értekezletei
 • A nevelőtestület döntései és határozatai
 • Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
 • Közalkalmazottak
 • Az alkalmazotti közösségek jogai
 • Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje
 • Kapcsolattartás az intézményegységek között
 • Tanulók közösségei
 • Az osztályközösségek és tanulócsoportok
 • Diákkörök
 • A diákönkormányzat és működése
 • diákönkormányzat szervezete
 • A diákönkormányzat jogai
 • A diákönkormányzat működési feltételei
 • A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás
 • Szülői szervezet
 • A szülői szervezet
 • A szülői közösséggel való kapcsolattartás
 • A szülők szóbeli tájékoztatási rendje
 • A szülők írásbeli tájékoztatási rendje
 • A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája
 • Vezetők közötti kapcsolattartás
 • Vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás
 • A pedagógusok kapcsolattartása
 • Nem pedagógus dolgozók
 • A kiadmányozás és a képviselet szabályai
 • A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és  kapcsolattartásának rendje
 • A munkaközösségek célja
 • A szakmai munkaközösségek tevékenységei
 • A munkaközösség-vezetők jogai és feladatai
 • Az intézmény szakmai munkaközösségei
 • Belső Ellenőrzési Csoport (BECS)
 • A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők
 • A vezetők és a szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája
 • Tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje
 • A diákok tájékoztatása
 • A szülők tájékoztatásának formái
 • A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
 • A külső kapcsolatok célja, formája és módja
 • Rendszeres külső kapcsolatok
 • Pedagógiai Szakszolgálat
 • Család- és Gyermekjóléti Központ
 • Külső gyakorlati képzőkkel való kapcsolattartás
 • A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
 • Az iskolaorvos feladatai
 • Az iskolai védőnő feladatai
 • A működés rendje
 • Az intézmény működési rendje
 • A tanév rendjének meghatározása
 • A tanév rendje és annak közzététele
 • Az intézmény nyitva tartása
 • A tanítási napok rendje
 • A vezetők intézményben való tartózkodása
 • A közalkalmazottak munkarendje
 • A pedagógusok munkarendje
 • A nem pedagógus munkakörűek munkarendje
 • A tanulók munkarendje
 • A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel
 • Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei
 • Rendszeres tanórán kívüli foglalkozások
 • Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások
 • A felnőttoktatás formái
 • Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok  ápolásával kapcsolatos feladatok
 • A hagyományápolás célja
 • A hagyományápolás külsőségei, feladatai
 • A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
 • Az ellenőrzés módszerei, területei és formái
 • Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai
 • A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai
 • A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai
 • Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg
 • A könyvtár működése
 • Alapelvek
 • A könyvtár fenntartása és felügyelete
 • Alapfeladat
 • Kiegészítő feladatok
 • Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok
 • A könyvtári gyűjtemény
 • Az iskolai könyvtár gyűjtőköre
 • Gyűjteményszervezés
 • Gyarapítás
 • Számlanyilvántartás
 • A dokumentumok állományba vétele
 • Állományapasztás
 • Az állomány jogi védelme
 • Az állomány fizikai védelme
 • Az állományvédelem nyilvántartásai
 • Állományellenőrzési nyilvántartások
 • Kölcsönzési nyilvántartások
 • A könyvtári állomány elhelyezése tagolása
 • A könyvtár 60 m2-es helyiségében találhatók
 • A tankönyvraktárban találhatók
 • Az állomány feltárása
 • A könyvtár szolgáltatásai
 • Helybenhasználat
 • Kölcsönzés
 • Csoportos használat
 • Információszolgáltatás
 • Témafigyelés
 • Irodalomkutatás, ajánló bibliográfiák készítése
 • A tankönyvek nyilvántartása
 • Kártérítés
 • Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás iskolai szabályai
 • A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek megelőzése, kezelése
 • Az épület rendje
 • Biztonsági rendszabályok
 • A látogatás rendje
 • Az intézmény létesítményeinek bérbeadási rendje
 • A helyiségek és berendezésük használati rendje
 • Az alkalmazottak helyiséghasználata
 • A tanulók helyiséghasználata
 • A szaktermek használati rendje
 • A berendezések használata
 • Karbantartás és kártérítés
 • A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
 • Az egészségügyi prevenció rendje
 • A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje
 • Az egészséges életmódra nevelés
 • Gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend
 • Az intézmény alkalmazottjainak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és baleset esetén
 • Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők
 • Egyéb kérdések
 • Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje
 • Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
 • Intézményi dokumentumok nyilvánossága
 • Legitimációs záradékok
 • Mellékletek
 • Függelék

Olvassa el szervezeti-működési szabályzatunkat!

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor