Házirend

Házirend

Nyitólap » Házirend

Az iskola házirendje állapítja meg, hogy - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a jogszabályokban meghatározott tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani.

Az iskola házirendje állapítja meg továbbá az iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendjét, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást.

A házirend a tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény csak szándékos károkozás esetén felel.

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ

 • A házirend célja és feladata
 • Kapcsolódó jogszabályok és dokumentumok
 • A házirend személyi és területi hatálya, módosítása
 • A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok

TARTALMI ELEMEK

 • A tanuló jogai és kötelességei
 • Az iskola tanulói munkarendje
 • A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása
 • A térítési díj befizetésére, visszafizetésére, valamint a tanuló által előállított dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok
 • A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
 • A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásnak rendje és formája
 • A tanulók jutalmazásának elvei
 • Fegyelmező intézkedések
 • Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja
 • Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
 • A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai
 • A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárás
 • Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
 • A szakképző évfolyamokra vonatkozó szabályok
 • A gyakorlatokra vonatkozó szabályok

Mellékletek

 • Az iskolai könyvtár kölcsönzési és működési rendje
 • A Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata
 • A sportlétesítmények használati rendje
 • Számítógépterem használati rendje
 • Függelék

Olvassa el Házirendünket!

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor