Technikum (Szakgimnázium)

Technikum (Szakgimnázium)

Technikum (szakgimnázium) képzések 2021-2022. tanév

A technikum (szakgimnázium) a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítanod, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőséged van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.
A gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek és az egyetemi tanulmányaikat feladó fiataloknak lehetőségük van kétéves technikumi képzésre jelentkezni.

Képzési idő: 5 év

9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és a „Mezőgazdaság” szakma-csoportba tartozó szakmai tantárgyak oktatása folyik.
A 12. évfolyam végeztével a négy kötelező közismereti és egy komplex szakmai tantárgyból tesznek ágazati érettségi vizsgát.
Továbbtanulási lehetőségek a sikeres érettségi után:

  • Felsőoktatásban
  • Technikusképzésben
  • Szakközépiskolai képzésben (második szakképesítés)

Nyíregyházán a 2021-2022. tanévben az alábbi szakgimnáziumi képzések beindítását tervezzük:

Kertésztechnikus (szakgimnázium)

Képzési helyszín: Nyíregyháza

Belső kód: 3012

Ágazat: Mezőgazdaság és Erdészet

Képzési idő: 5 év

Felvehető létszám: 32 fő

Szakmairányai:

  • Dísznövénytermesztő, virágkötő

Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényhá-zi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállal-kozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.
Virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken virágköté-szeti tevékenység végzésére alkalmas. Virágkezelést, -előkészítést végez, virágdíszeket készít (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei).

  • Zöldségtermesztő

Feladata zöldségnövények szaporítása, telepítése, a zöldségnövények ter-mesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése.
A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását.
Munkáját elsősorban szabadföldön, kisebbik részét termesztőlétesítményben végzi.

  • Gyümölcstermesztő

A gyümölcstermesztő feladata gyümölcsültetvények létesítése, a gyümölcs-termő növények termesztéstechnológiai munkái, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalko-zás indítását.

  • Gyógynövénytermesztő

A korszerű ökológiai, agronómiai, műszaki és menedzsment ismeretek birto-kában a gyógynövények termesztését tervezi, a termesztéstechnológiai mun-kafolyamatokat végzi, irányítja, ellenőrzi. A gyógynövények átvételét, elsőd-leges feldolgozását, tárolását szervezi és irányítja.

  • Parképítő és fenntartó

Feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntar-tása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével,      önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és –fenntartó tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján

Mezőgazdasági technikus (szakgimnázium)

Képzési helyszín: Nyíregyháza

Belső kód: 3013

Ágazat: Mezőgazdaság és Erdészet

Képzési idő: 5 év

Felvehető létszám: 32 fő

A munkaterület rövid leírása:
A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló fel-adatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakembe-rek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómi-ai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minősé-gi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

Szakmairányai:

  • Állattenyésztő
  • Növénytermesztő

 

Választható nyelv: angol vagy német

Kollégiumi férőhely: Nyíregyháza kollégiumaiban

SNI és BTMN tanulók fogadása (típusa): Alap-tevékenységünkhöz tartozik a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása is.

Az intézmény különlegessége, specialitása:

Intézményük saját tanüzemekkel rendelkezik, ahol állattarttenyésztési, növénytermesztési, géptani-gépüzemeltetési gyakorlatok folynak.

A tanult szakmához kapcsolódóan, az előzetes ismeretek beszámításával az alábbi szakképesítések megszerzésére van lehetőség: - Állatorvosi asszisztens, - Biogazdálkodó,- Dísznövénykertész, - Fakitermelő, - Méhész, - Mezőgazdasági gépjavító, - Virágkötő és virágkereskedő, - Zöldség és gyümölcstermesztő.

Tanulóink az alapképzés időszakában – tanulmányi eredményüktől függően - szakképzési ösztöndíjban részesülnek; a szakmai képzés időszakában a gyakorlati képzéshez kapcsolódóan tanulószerződést vagy szakképzési munkaszerződést köthetnek.

A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai:      
felvétel a tanulmányi eredmények alapján

Egyéb feltételek:

A beiratkozáshoz egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

"Sajátos helyzet" figyelembevétele a felvételi eljárás során

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve aki sajátos helyzetű.

A sajátos helyzet megállapításánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

sajátos helyzetű az a tanuló:

a) akinek szülője, gondviselője iskolánk dolgozója,

b) akinek testvére iskolánkkal tanulói jogviszonyban áll vagy állt,

c) akinek szülője, gondviselője iskolánkkal tanulói jogviszonyban állt,

d) akinek szülője, gondviselője a gyermeket egyedül neveli és munkahelye ebben a körzetben van,

e) aki védelembe vétel alatt áll, és az iskolánkba történő felvételre a gyámhatóság és/vagy a gyermekjóléti szolgálat tett javaslatot.

A sajátos helyzet figyelembe vételét a felvételt kérő tanuló törvényes képviselőjének kell írásban kérnie. A kérelmet az iskola igazgatójának kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt.

Ha helyhiány miatt valamennyi felvételi kérelmet nem lehet teljesíteni, a felvételről az érintett tanulók törvényes képviselőinek jelenlétében sorsolással döntünk.

További tájékoztatásért, kérjük keressenek bennünket személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeink egyikén:

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2., Telefon: 42/403-750; iskola@lippai-nyh.hu

4474 Tiszabercel, Fő u. 90., Telefon: 42/204-600; iskola@lippai-nyh.hu

Továbbtanulási felelős: Molnár János igazgató helyettes: 30/4528775

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor