Szakgimnázium

Szakgimnázium

Szakgimnáziumi képzések 2019-2020. tanév

A szakgimnáziumi osztályokban az elsődleges cél az érettségi vizsgára történő felkészítés mellett a technikus szakképesítés megszerzésének megalapozása. Ehhez azonban az érettségi vizsgán „választott érettségi tantárgyként” kötelezően a mezőgazdasági ágazati érettségi vizsgát kell tenni. 13. évfolyamon a tanulmányok egy év technikus szakmai képzéssel folytatódik, majd technikus szakmai vizsgával zárul. A sikeres érettségi vizsga egyenértékű a más iskolákban tett érettségi vizsgákkal. Így a tanulmányok akár felsőoktatásban is folytathatók, tetszőlegesen választott szakon.

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola mindkét képzési helyéhez tartozik egy-egy jól felszerelt, és évről-évre fejlesztett tanüzem, amely a szakmai gyakorlati képzések bázisa, de a diákélet (szakmai versenyek, osztálytalálkozók, szerenád, külföldi iskolák fogadása, stb.) színhelye is. Az Apagyi Tanüzemben és a Tiszaberceli Tanüzemben nemcsak napi órarend szerinti, hanem a hosszabb összefüggő (nyári) gyakorlatok is teljesíthetők pedagógus felügyelete mellett. A többnapos gyakorlatok kiválóan alkalmasak a hosszabb munkafolyamatok megismerésére, az önálló munkavégzés begyakorlására, és a társas együttélés írott és íratlan szabályainak megtanulására.

Intézményünk évek óta, széles partneriskolai kapcsolatot ápol más hazai és külföldi iskolákkal. Rendszeresen részt veszünk szakmai és nem szakmai versenyeken, és cseregyakorlatokon. Tanulóink közül minden évben 30-40 fő jut el külföldre (Erdélybe, Hollandiába, Szlovákiába, stb.) esetenként több hetes szakmai gyakorlatra. Úgy gondolom, ez mindenképpen figyelemre méltó szakmai és nyelvtanulási lehetőség.

Képzési idő: 4+(1 technikus) év         

9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és a „Mezőgazdaság” ágazatba tartozó szakmai tantárgyak oktatása folyik.

A 12. évfolyam végeztével a négy kötelező közismereti és egy komplex szakmai tantárgyból tesznek ágazati érettségit.

Továbbtanulási lehetőségek a sikeres érettségi után

Felsőoktatásban

Technikusképzésben (1 vagy 2 év), később szaktechnikus képzésben (1 év)

Szakközépiskolai képzésben (3 év)

Nyíregyházán a 2019-2020. tanévben az alábbi szakgimnáziumi képzések beindítását tervezzük:

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus kimenet (szakgimnázium)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0001

001

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%

A munkaterület rövid leírása:

Képes a termelési, üzemeltetési folyamatok előkészítésében és lebonyolításában önálló feladatok elvégzésére, középszintű vezetői, valamint magasabb igényű fizikai munkakörök ellátására. Állati eredetű termékeket állít elő, menedzseli a termelést. A mezőgazdasági telepeken és családi gazdaságokban gazdasági állatok elhelyezésével, felnevelésével, hízlalásával, szaporításával foglalkozik. Gondoskodik az állatok elhelyezéséről, szervezi, elvégzi, illetve elvégezteti az állattenyésztési munkákat. Ellenőrzi, karbantartja, üzemelteti az állattenyésztés gépeit és az állattartó épületeket.

Állategészségügyi ismereteinek birtokában gondoskodik az állatok szakszerű, higiénikus elhelyezéséről, felismeri a beteg állatokat. Szoros kapcsolatot tart az állatorvossal.

Leggyakrabban betölthető munkakörök: Élőállat minősítő (mezőgazdasági), Háztáji mezőgazdasági technikus, Mezőgazdasági laboratóriumi technikus, Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló, Állategészségőr, Állategészségügyi asszisztens, Állategészségügyi technikus, Állatkórházi ápoló, Állatorvosi szaksegéd (felcser), Önálló gazda, Juhtartó és –tenyésztő, Lótenyésztő, Nagyállattartó, Sertéstartó és –tenyésztő, Szarvasmarhatartó és –tenyésztő, Tehenész műszakvezető, Baromfitartó és –tenyésztő, Keltetőgép-kezelő

Tantárgyak: Állattenyésztés, Takarmányozástan, Anatómia és élettan,  Állatok egészségvédelme, Állategészségtan, Gazdálkodási alapismeretek, Munkavédelem, Műszaki ismeretek, Állattartás, Összefüggő nyári gyakorlat

Mezőgazdasági technikus kimenet (szakgimnázium)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0002

001

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 40-60%

A munkaterület rövid leírása:

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.

Leggyakrabban betölthető munkakörök: Agrártechnikus, Falugazdász (technikus), Mezőgazdasági technikus, Állat- és növénytermesztő, Ökogazda, Önálló gazda, Őstermelő, Fejő- és tejkezelőgép kezelője , Mezőgazdasági arató-cséplő gép vezetője, Mezőgazdasági rakodógép kezelő, Önjáró betakarítógép kezelője, Traktorvezető

Tantárgyak: Állattenyésztés, Takarmányozástan, Állatok egészségvédelme , Munkavédelem, Gazdálkodási alapismeretek, Géptan, Növénytermesztés, Kertészet gyakorlat, Állattartás, Összefüggő nyári gyakorlat.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E kategória, vagy B kategória) megszerzése.

Parképítő és fenntartó technikus kimenet (szakgimnázium)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0003

001

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 50-50%

A munkaterület rövid leírása:

A parképítő és -fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és –fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján

Leggyakrabban betölthető munkakörök: Dísznövénykertész és parképítő, Faiskolai kertész, Faiskolai lerakatvezető, Kertépítő és –fenntartó, Kertépítő kertész, Kertgondnok, Park- és kertépítő, -gondozó, Parkrendező, Sziklakertépítő

Tantárgyak: Gazdálkodási alapismeretek, Növénytan, Termesztési ismeretek, Műszaki alapismeretek, Munkavállalói ismeretek, Faiskolai termesztés, Műszaki ismeretek, Kertfenntartás, Kertfenntartás műszaki ismeretei , Növényismeret, Összefüggő nyári gyakorlat

Erdésztechnikus kimenet (szakgimnázium)

Képzési helyszín

Tanulmányi terület kódja

Feladatellátási hely

Nyíregyháza

0004

001

Az elméleti és gyakorlati tantárgyak óraszámának aránya 60-40%

A munkaterület rövid leírása: Az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkakörök, középszintű vezetői feladatok ellátása. Együttműködés a munkahelyi vezetőkkel, közreműködés szakmai feladatok végrehajtásában, vállalkozók, beosztottak munkájának szervezése, irányítása.

Leggyakrabban betölthető munkakörök: Kerületvezető erdész Beosztott erdész Kerületvezető vadász Beosztott vadász , Erdőművelő, Fakitermelő, Vadász-vadtenyésztő

Tantárgyak: Mezőgazdasági és erdészeti ismeretek, Természettudományos ismeretek, Természetvédelmi ismeretek, Állattan, Növénytan, Termőhely-ismerettan, Műszaki alapismeretek, Erdészeti alapismeret, Erdőműveléstan, Erdővédelemtan, Erdőműveléstan, Erdőhasználattan, Vadászattan, Vadgazdálkodástan, Élőhelygazdálkodás, Erdészeti géptan, Erdőbecsléstan, Erdőrendezéstan, Erdészeti üzemgazdaságtan, Összefüggő nyári gyakorlat.

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: a „B” vagy „T” kategóriás vezetői engedély megléte

"Sajátos helyzet" figyelembevétele a felvételi eljárás során

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesül a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, ezt követően az a jelentkező, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve aki sajátos helyzetű.

A sajátos helyzet megállapításánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

sajátos helyzetű az a tanuló:

a) akinek szülője, gondviselője iskolánk dolgozója,

b) akinek testvére iskolánkkal tanulói jogviszonyban áll vagy állt,

c) akinek szülője, gondviselője iskolánkkal tanulói jogviszonyban állt,

d) akinek szülője, gondviselője a gyermeket egyedül neveli és munkahelye ebben a körzetben van,

e) aki védelembe vétel alatt áll, és az iskolánkba történő felvételre a gyámhatóság és/vagy a gyermekjóléti szolgálat tett javaslatot.

A sajátos helyzet figyelembe vételét a felvételt kérő tanuló törvényes képviselőjének kell írásban kérnie. A kérelmet az iskola igazgatójának kell benyújtani. A kérelemben fel kell tüntetni a sajátos helyzetet megalapozó körülményt.

Ha helyhiány miatt valamennyi felvételi kérelmet nem lehet teljesíteni, a felvételről az érintett tanulók törvényes képviselőinek jelenlétében sorsolással döntünk.

További tájékoztatásért, kérjük keressenek bennünket személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeink egyikén:

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2., Telefon: 42/403-750; lippai.szakkozepiskola@gmail.com

4474 Tiszabercel, Fő u. 90., Telefon: 42/204-600; tiszabercel.lippai@gmail.com

Továbbtanulási felelős: Molnár János igazgató helyettes: 30/4528775

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.