Pedagógiai program

Pedagógiai program

Nyitólap » Pedagógiai program

 A pedagógiai program iskolánk pedagógiai tevékenységének alapelveit meghatározó dokumentum.

Az iskolánk pedagógiai programja 3 részből áll:

 • Nevelési program
 • Helyi tanterv
 • Szakmai program

Tartalomjegyzék

Az iskola nevelési programja

 • Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai
 • Pedagógiai alapelvek, értékek
 • Célok és feladatok
 • A nevelő-oktató munka eszközei, eljárása
 • A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása
 • A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
 • Intellektuális és művelődési értékek közvetítése
 • Esztétikai értékek és átadásuk
 • Etikai értékek közvetítése
 • Hazafiság
 • Nemzetközi megértésre és békére nevelés
 • Humanizmus
 • Munkára nevelés
 • Fegyelemre nevelés
 • Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok
 • Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása
 • Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
 • A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai
 • A pedagógusok intézményi feladatai:
 • Az osztályfőnök feladatai
 • A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység
 • Sajátos nevelési igényű tanulók
 • . Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló
 • A kiemelten tehetséges tanulók
 • Gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók
 • A tanuló, a gyerek magatartás-konfliktusáról
 • A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
 • Az iskola bűnmegelőzési tevékenysége
 • Az iskola a tanulók szociális hátrányainak enyhítését segítő tevékenysége
 • Az iskola egészségnevelési és környezetnevelési programja
 • Egészségnevelési program
 • Környezetnevelési program
 • Az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési lehetőségei
 • Az iskola fogyasztóvédelmi programja
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel, a tanulók részvétele az intézményi döntési folyamatban
 • Szülőkkel való kapcsolattartás:
 • A szülőkkel való kapcsolattartás formái:
 • A diákokkal való kapcsolattartás formái
 • Kapcsolat az iskola partnereivel
 • Kapcsolat a kollégiumi nevelőkkel
 • A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések
 • Tanórán kívüli sajátos pedagógiai módszerek, projektoktatás


Az iskola helyi tanterve

 • Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai
 • A tanterv tananyaga és követelményei
 • Szakközépiskolai képzés kifutó rendszer
 • Szakiskolai képzés kifutó rendszer
 • Szakgimnáziumi képzés felmenő rendszer
 • Szakközépiskola képzés felmenő rendszer
 • Szakmai vizsga utáni érettségire felkészítő képzés óraszámai
 • A választott kerettanterv megnevezése
 • A választott kerettanterv feletti óraszám
 • Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
 • Mindennapos testnevelés
 • Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
 • Belépés az iskolába
 • Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei
 • A tanulói jogviszony megszűnése
 • Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
 • Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje
 • Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai
 • A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei, pedagógusválasztás szabályai
 • A magatartás, szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái
 • A magatartás minősítése
 • A szorgalom minősítése
 • Moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe
 • A középszintű érettségi vizsga témakörei
 • A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek


Az iskola szakmai programja

 • Szakmai munka célja
 • A Szakmai munkánkat meghatározó legfontosabb rendeletek:
 • Szakmai képzés
 • Az intézményben folytatható képzések
 • A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola szakmastruktúrája, és a szakmai képzések fontosabb adatai
 • Kerettantervi óraszámok iskolatípusonként
 • Kerettantervi óraszámok szakmánként, évfolyamonként
 • Ágazati képzések érettségi vizsgakövetelményei
 • A szakmai képzés tárgyi és személyi feltételei
 • Apagyi tanüzem
 • Tiszaberceli tanüzem
 • A szakmai oktatás személyi feltételei
 • A szakmai gyakorlatok
 • Órarend szerinti gyakorlat
 • Összefüggő gyakorlat
 • Külföldi gyakorlatok
 • A Tanulószerződés

Olvassa el pedagógia programunkat!

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor