Járványügyi intézkedési terv Lippai

Járványügyi intézkedési terv Lippai

Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

 

 

járványügyi

intézkedési terv

 

Hatályos: 2020. szeptember 01. napjától

 

 

 

 

 

 

Ferdinánd Tibor László

                                                                                                                                                                               igazgató

 

 

 

 

Bevezetés

 

Az intézkedési terv célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel egységes útmutatásul szolgáljon az intézmény valamennyi tanulója és dolgozója számára a 2020/21-es tanév megkezdéséhez, illetve lebonyolításához.

Az intézkedések a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzését szolgálják.

Az intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén az intézményen belüli eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve – az igazgató feladata.

Jelen szabályzat területi hatálya az intézmény valamennyi feladatellátási helyére kiterjed.

 

 

1.       A szakképző intézmény feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 

1.1.     Az intézkedési tervben foglaltak betartása   minden intézményben tartózkodó személyre nézve kötelező.

1.2.      Az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.3.      A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden dolgozója és tanulója részéről szükséges. Ez magában foglalja az érkezéskori kézfertőtlenítést, gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára vonatkozó szabályok betartását.

1.4.      A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani (könyvtárban, büfében, ebédlőben, tanulmányi irodákban).

1.5.      Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben maszk viselése kötelező. A munkaállomások és fogadóterület egymástól 1,5 méter távolságban történő kialakítása kötelező.

1.6.      Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő (virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő szerek és takarítószerek használatára. A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése az intézményvezető és a gondnok feladata.

1.7.      A gyakran érintett felületeket rendszeresen – legalább kétóránként – fertőtleníteni (ajtókilincs,  kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A kávégépek, fertőtlenítő szer adagolók, rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a gondnok feladata.

1.8.      Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. Óraközi szünetekben és lehetőség szerint a tanórákon is szükséges a folyamatos szellőztetés. Ennek végrehajtásáért az oktató felelős. Az osztálytermekben klímaberendezések működtetése tilos. Irodákban olyan légtechnikai készülékek, amelyek a friss levegő utánpótlására nem alkalmasak és kizárólag a belső levegőt forgatják (pl. split klíma, fan-coil berendezések és mobil légtisztítók) csak akkor használhatóak, ha egyidejűleg intenzív levegő-utánpótlás történik kültérből. Split klímaberendezések esetén a készüléket úgy kell beállítani, hogy a helyiség alsó felében ne okozzon nagy légáramlatot. A készülék hőcserélőjét és porszűrőjét gyakran kell fertőtleníteni, engedéllyel rendelkező vírusölő hatású szerrel. A cserélhető szűrőket fokozott igénybevétel esetén az előírtnál gyakrabban szükséges cserélni. Mindezek dokumentálása, ellenőrzése a gondnok feladata.

1.9.      Szükséges gondoskodni az intézménybe érkezők megfelelő tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról a bejáratnál elhelyezett  tájékoztató táblák segítségével.

1.10.    Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítanak az intézményben, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelő azonnali intézkedés szükséges. Tanuló esetében azonnali elkülönítést kell alkalmazni, az osztályfőnök a szülőt értesíti, annak megérkezéséig a tanuló az elkülönítő helyiséget nem hagyhatja el. Intézményünkben a kijelölt elkülönítő helyiség az iskola 001 tanterme. A betegség tüneteit mutató tanuló felügyeletével, valamint a helyiség takarításával megbízott személy részére megfelelő védőfelszerelést szükséges biztosítani. (legalább sebészeti maszk) A tüneteket mutató személytől lehetőség szerint 1,5 m távolságot kell tartani, zárt ajtó mellett folyamatos szellőztetésről gondoskodni kell.

Tüneteket mutató dolgozó munkát nem végezhet, haladéktalanul távoznia kell az intézményből.

 

2. A tanórák látogatása

 

2.1.      A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező, 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk viselése ajánlott.

2.2.      Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a tantermi tanórákon a tanulói létszám csökkentése, megosztása szükség esetén megvalósítható úgy is, hogy online módon, önálló otthoni felkészüléssel szervezhető meg. . A kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget azonban folyamatosan biztosítani szükséges.

2.3.      Óraközi szünetekben a maszk használata kötelező  a tanulók és dolgozók részére egyaránt.

2.4.      A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen alkalmazni javasolt. A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőséget továbbra is biztosítani kell, melynek során fokozottan ügyelni kell a biztonsági szabályok betartására.

2.5.      A tanulók (kiskorú tanulók esetén a törvényes képviselőjük), képzésben részt vevők beiratkozásakor javasolt, hogy tegyenek írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az elmúlt két hét során jártak-e külföldön. Ha igen, nyilatkoztatni kell a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt szabályok betartásáról.

2.6.      Jelen járványügyi készültségi helyzetben elsődlegesen a jelenléti oktatási formát alkalmazzuk, de szükség esetén, különösen akkor, ha az előírt védőtávolság nem tartható, az intézmény vezetője a szakképzési centrummal történt egyeztetést követően dönthet arról, hogy az iskola az oktatást kevert módon (online és személyes jelenléten alapuló oktatás együttes alkalmazása) szervezi meg.

2.7.      Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. Az oktatást lehetőség szerint teremcserék nélkül szükséges megszervezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

 

 

3. Szakmai gyakorlatok megvalósítása

 

3.1.      A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.

3.2.      A képzést megelőző kötelező oktatások (pl. tűz-és munkavédelmi oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a zártkörű rendezvényekre vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.

3.3.      A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

3.4.      A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktató, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel tisztítsa le.

3.5.      A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.

3.6.      Valamennyi oktatási gyakorlati tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges.

3.7.      A tanulók gyakorlati helyszínre történő szállítása során minden az autóbuszon utazó személy számára a maszk viselése kötelező. A tanulócsoport leszállását követően az autóbuszvezető felület fertőtlenítést végez virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel.

 

 

 

4. A számonkérés, beszámolás rendje

 

4.1.      A szóbeli számonkérés (vizsga) napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerüljön meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.

4.2.      Írásbeli számonkérés (vizsga) esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

4.3.      A számonkéréseken ( vizsgákon)kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató vehet részt.

4.4.      Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával, amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. Amennyiben a 1,5 méteres személyes távolság tartható, maszk viselése ajánlott. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.

 

5. Iskolai rendezvények megtartására vonatkozó szabályok

 

5.1.      A kültéri rendezvényeket  úgy szükséges megszervezni, hogy a jelenlévők összlétszáma az 500 főt ne haladja meg. A lebonyolítás során is figyelemmel kell lenni a javasolt védőtávolság (1,5 méter) betartására.

5.2.      A zárt térben megrendezésre kerülő  rendezvényeken maszk használata kötelező, ha a 1,5 méteres személyes távolság nem tartható; amennyiben tartható a 1,5 méter távolság, a maszk viselése javasolt.

5.3.      A közvetlen személyes kontaktust igénylő programok szervezését kerülni kell.

5.4.      Beltéri rendezvények után kiemelten fontos a fertőtlenítés és a fokozott szellőztetés.

 

 

6.         Tornatermek, kondipark  használata

 

6.1.      Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve oktató vehet részt.

6.2.      A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében részesítsék előnyben a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedjenek kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására.

6.3.      A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra javasolt hangsúlyt helyezni.

6.4.      A közös terek, öltözők, zuhanyzók, higiéniai állapotának fenntartása során az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása (külön figyelemmel a tisztítószerek előírt koncentrációjának alkalmazására) szükséges.

 

 

1. számú melléklet

 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 

•         köhögés;

•         nehézlégzés, légszomj;

•         láz;

•         hidegrázás;

•         izomfájdalom;

•         torokfájás;

•         újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:

 

•         émelygés,

•         hányás és/vagy

•         hasmenés.

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

 

Jelen intézkedési terv a 2020.08.28-án kiadott járványügyi protokollal együtt érvényes.

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.

A 2021-2022-as tanévre vonatkozó beiskolázással kapcsolatos információk. Előzetes felvételi rangsor