A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Ifjúságvédelmi felelősünk félállásban látja el ez a felelőssségteljes, ugyanakkor nagy tapasztalatot és emberismeretet igénylő feladatot.

Végzettsége: egyetem

Szakképesítés: pedagógus szakvizsga

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősről

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rögzíti az iskola ilyen irányú tevékenységét.
E tevékenység jelentőségét és szükségességét nagymértékben növeli az a tény, hogy az elmúlt években megszaporodtak a veszélyeztető tényezők, romlott az általános szociális helyzet, s nőtt a veszélyeztetett tanulók száma.
Legfőbb cél a veszélyeztetettség megelőzése, ha már kialakult, annak felismerése és megszüntetése a lehetőségek szerint.
Az ifjúságvédelmi felelős feladata, hogy együttműködjön az osztályfőnökkel, felderítsék a rászorultságot, veszélyeztetettséget. Bizalomra épülő kapcsolatot alakítson ki és tartson az érintett tanulókkal és szüleikkel (gondviselőkkel).

Együttműködjön az illetékes gyermekjóléti szolgálattal, önkormányzat felelősével, megfelelő intézkedést tegyen a veszély megszüntetésére.
A törvény hatálya kiterjed minden fiatalkorúra és fiatal felnőtt iskolai tanulóra, valamint a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magyar állampolgárságú fiatalkorúra és szüleire.

Intézkedési programok

Az ifjúságvédelmi felelős tájékoztatja a tanulókat és szüleiket, milyen időpontban, milyen problémával és hol fordulhatnak hozzá. Az iskolán kívül milyen más, a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel (címük, telefonszámuk közzététele). A beszélgetés alapján esetleg megítélése szerint fennálló veszélyeztetettség esetén adatnyilvántartást készít. Együttműködik minden érintettel, érdekelttel (anyagi veszélyeztetettség esetén a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodavezetőjével, illetve a jegyző által megbízott felelőssel). Együttműködése nem történhet a személyiségi jogok, a magántitok védelméhez való jog megsértésével. Figyelemmel kísér minden olyan körülményt, amelyből következtetni lehet a tanuló fejlődését gátló tényezőre. A sajátos nevelési igényű tanulók zavartalan tanulását és továbbhaladását segíti, s a szükséges intézkedés(eke)t megteszi: viselkedési, magatartási zavar esetén a Nevelési Tanácsadó szakmai tanácsadását ajánlja fel a szülőnek.

Gyakori és igazolatlan hiányzások esetén kötelessége az iskolának mindent megtenni a tanuló iskolába járásáért. Különösen fontos teendő ez tanköteles korúak esetén.

Szociális veszélyeztetettség esetén gyermekvédelmi támogatást kezdeményez, ha az nem történt még meg, a szülőket és a tanulókat tájékoztatja az őket megillető jogvédelmi lehetőségekről.

Segíti az egészségnevelési, ennek keretei között a kábítószer-ellenes program kidolgozását, végrehajtását, szükség esetén az intézmény igazgatójánál kezdeményezi az intézkedés megtételét. Törekszünk arra, hogy a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadjuk. A megelőző tevékenységet szolgálják a felvilágosító előadások, beszélgetések, fórumok. Ezekre felhívja a figyelmet, kortárssegítőket küld tapasztalatok és ismeretek fejlesztésére. Vetélkedők, versenyek programjaiba igyekszik bevonni a fiatalokat – a szabadidő szervező és az iskolai DÖK megnyerésével (Városi diákprogramok, ÁNTSZ felhívásai, Városi Rendőr-Főkapitányság tájékoztató előadásai).

A pedagógiai eszközökön túl különböző pályázati lehetőségeket kihasználva és hasznosítva segítjük a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulóinkat. A végzősök felvételi előkészítőkre pályázva költségtérítés nélkül vehetnek részt a foglalkozásokon. Segítjük a tanulmányi ösztöndíj-pályázatokra való jelentkezést. Az iskolai alapítvány támogatási lehetőségeinek kihasználásával is gyakran élünk a rászorultak esetében.

A gyermekvédelmi támogatottak gyakran nehéz körülményeik ellenére szégyellik helyzetüket. Szüleiket tájékoztatjuk egyéb támogatási formákról, lehetőségekről.
Év elején differenciáltan részesülnek a rászorulók tankönyvtámogatásban, s a törvény szerint étkezési normatív támogatásban is.
Az iskolai könyvtár szükség esetén tankönyvvel látja el tanulóinkat. Városunk rászorult tanulói VOLÁN bérletet kapnak költségtérítés nélkül.

Egyszóval, az iskolai és iskolán kívüli védelem egységére törekedve minden lehetőséggel éltünk, s élni kívánunk ezután is. A pedagógusok ezt korrepetálásokkal, felzárkóztató foglalkozásokkal, előkészítők, tehetséggondozók tartásával is kiegészítik a fentieket, hogy egyetlen fiatal sem kallódjon el, kerüljön hátrányba önhibáján kívül.

Korlátozottak a lehetőségek hathatós társadalmi segítségnyújtás nélkül.

A szabadidő szervezőről

1 fő pedagógus látja el a feladatot.

Végzettsége: főiskola

Szakképzettsége: általános iskolai tanár

Feladatai:

A szabadidő szervező feladata a pedagógusok és a tanulók segítése a szabadidő, illetve a közösségi élet kialakításában.
E tevékenysége során feladata mind a pedagógiai programhoz kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások, mind a pedagógiai programtól független események szervezésében való segédkezés. Ez azt jelenti, hogy feladata egyrészt a tanulmányokkal összefüggő nem tanórai foglalkozások szervezése, előkészítése, mint például a tanulmányi kirándulás, másrészt a tanulmányoktól független programok szervezése, mint például az iskolai buli vagy szalagavató bál.

Fontos az egészséges életmóddal, a szenvedélybetegségek megelőzésével, valamint a gyógyult szenvedélybeteg tanulók beilleszkedésével összefüggő szabadidős tevékenység szervezése.

A szabadidős programok szervezésén, illetve segítésén kívül feladata az iskola hazai és nemzetközi kapcsolatai kiépítésének, a partneriskolákkal való együttműködésének a segítése, illetve a hazai és külföldi tanulmányi utakkal kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése és a pályázatok elkészítésében való közreműködés.

A szabadidő szervező feladata még az iskolai pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadás és a munkába állással kapcsolatos programok megszervezése.

Ahogy láthatjuk a szabadidő szervező feladati elég sokrétűek. Az egészséges életmóddal, a szenvedélybetegségek megelőzésével, illetve pályaválasztással kapcsolatos tevékenysége találkozik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájával, a szabadidős programok szervezése pedig szintén találkozhat a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus tevékenységével. Ezért a három munkakört betöltőnek összehangoltan, együttműködve kell dolgoznia.

« Vissza

Bejelentkezés

a KRÉTA naplóba

Elektronikus napló elérhetőség tanároknak, elektronikus ellenőrző szülőknek, diákoknak.